ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Úvod Abeceda metodiky NS

BOLESTNÉ a ZSU

Dostupné po registraci

ÚMRTÍ

Dostupné po registraci

KALKULAČKA

Dostupné po registraci

Abeceda Metodiky Nejvyššího soudu

 • Aktivity

  provádění úkolu (úkonu) nebo činnosti člověkem

 • Algoritmus

  u některých domén nastavený způsob výpočtu stupně obtíže (d 630 Příprava jídla, d 839 Formální vzdělávání

 • Bariéra

  překážka, která znemožňuje či znesnadňuje výkon činností (pro účely hodnocení ZSU se nebere v úvahu)

 • Bariéra

  překážka, která znemožňuje či znesnadňuje výkon činností (pro účely hodnocení ZSU se nebere v úvahu)

 • Bolest

  dílčí nárok upravený v § 2958 o. z. Míněna bolest v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak i duševní strádání; běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu jsou zahrnuty již v ohodnocení bolesti.

 • Celkové procento obtíže

  vyjádření míry celkových obtíží podle všech domén v procentní škále od 0 % do 100 % (viz též Kvalifikátor). Vytváří se výpočtem podle předepsaného vzorce (viz Vážený průměr). Výsledek znaleckého posudku potřebný ke zjištění základní částky náhrady za ZSU.

 • Další nemajetková újma

  dílčí nárok upravený v § 2958 o. z.; je spojen se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru. Metodika NS se na něj nevztahuje.

 • Disabilita

  snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se zdravotní stav setkává s bariérami v prostředí

 • Domény

  položky tvořící seznam jednotlivých činností a zapojení do životních situací

 • Etiologie

  nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí. Etiologický přístup při stanovení náhrady za újmu na zdraví vychází z diagnózy a k ní přiřazuje částku (body) – využit ve vyhlášce č. 440/2001 Sb. a zčásti i u bolestného podle Metodiky NS. U ZSU Metodika NS používá jiný přístup pomocí vyjádření obtíží při životních činnostech (Aktivity a Participace).

 • Facilitátor

  pomůcka, která umožňuje či usnadňuje výkon činností - pro účely hodnocení ZSU se zohledňují jen běžně dostupné (hrazené v systému veřejného zdravotního pojištění) či prokazatelně zajištěné pomůcky spadající pod Kapitolu 1 - Produkty a technologie (4. část MKF Faktory prostředí). Osobní pomoc či asistence nejsou Facilitátor.

 • Gradace

  princip, podle nějž jsou některé domény provázány tak, že složitější a náročnější činnost zpravidla nemůže mít u téhož poškozeného nižší stupeň obtíže (např. d210 Provádění jednotlivého úkolu a d220 Provádění mnohočetných úkolů; d350 Konverzace a d355 Diskuze).

 • Hodnota bodu

  doporučená částka pro výpočet bolestného ve výši 1 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného, tj. kdy je možno přistoupit k vyčíslení náhrady. Tento statistický údaj je zjistitelný na webových stránkách Českého statistického úřadu. Tedy pro bolest vytrpěnou v roce 2014 je hodnota 1 bodu 251,28 Kč (průměrná mzda v roce 2013 - 25.128,- Kč), 256,86 Kč pro rok 2015 (průměrná mzda v roce 2014 - 25.686,- Kč), 264,67 Kč pro rok 2016 (průměrná mzda v roce 2015 – 26.467,- Kč, a 275,89 Kč pro rok 2017 (průměrná mzda v roce 2016 – 27.589,- Kč)

 • ICF

  anglická zkratka pro MKF

 • Justiční akademie

  skvělé místo pro studium Metodiky NS :-)

 • Kapacita

  schopnost vykonat činnost bez jakýchkoliv pomůcek (Facilitátorů)

 • Komponenta

  základní část MKF (1. Tělesné funkce, 2. Tělesné struktury, 3. Aktivity a participace, 4. Faktory prostředí), která se dále dělí na Kapitoly a Domény

 • Kvalifikátor

  stupeň vyjadřující rozsah obtíží při provádění úkonů popsaných v doménách (lze stanovit i v procentech) 0 – žádná obtíž (nepřítomná, zanedbatelná) – 0 – 4 % 1 – lehká obtíž (mírná, nízká) – 5 – 24 % 2 – středně těžká obtíž (zřetelná větší) – 25 – 49 % 3 – těžká obtíž (vysoká, extrémní) – 50 – 95 % 4 – úplná obtíž (úplná) – 96 – 100 %.

 • Lék

  není Facilitátorem, Kapacita se posuzuje s užívanou medikací

 • Metodika k § 2958 o.z.

  http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F2958o.z.

 • MKF

  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (vytvořeno WHO) – celosvětově rozšířená metoda klasifikace zdravotních postižení, jejíž 3. komponenta Aktivity a participace byla uzpůsobena a upravena k medicínskému posouzení rozsahu zdravotního postižení pro účely stanovení náhrady za ztížení společenského uplatnění

 • Modifikace (též personalizace či subjektivizace)

  soudem provedená úprava základní částky zjištěné násobkem procenta vyřazení a výchozí rámcové částky. Doporučuje se přihlédnout k: a) věku (35 - 44 let věku poškozeného: + 10 %, 25 - 34 let: + 20 % a 0 - 24 let: +30 – 35 %; 55 - 69 let: – 10 % a od 70 let výše: – 20 %), b) ztrátě skutečně výjimečné lepší budoucnosti s ohledem na intenzitu předchozího zapojení (nadprůměrné: až + 10 %, nadprůměrné, výjimečně intenzivní: až + 20 %, zcela mimořádné: až + 30 %, podprůměrné: až – 10 %, a prakticky žádné: až – 20 %), c) důvodům uvedeným v § 2957 o. z., to vše maximálně do dvojnásobku základní částky.

 • Nemajetková újma

  Za nemajetkovou újmu lze v obecném pojetí možné považovat újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Může se jednat o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby apod. Následky nemajetkové újmy mohou být zpravidla velice závažné a mohou se projevit i v majetkových poměrech poškozeného.

 • Rámcová výchozí částka

  400-násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného, tj. kdy je možno přistoupit k vyčíslení náhrady. Tento statistický údaj je zjistitelný na webových stránkách Českého statistického úřadu. Za rok 2013 činila uvedená průměrná mzda 25.128,- Kč, a výchozí rámcová částka pro náhradu za ztížení společenského uplatnění poškozeného, jehož zdravotní stav se ustálil v roce 2014, tak činí 10.051.200,- Kč. V roce 2014 25.686,- Kč, tedy výchozí rámcová částka pro rok 2015 činí 10.274.400,- Kč. Pro rok 2015 pak jde o 26.467,- Kč, a tedy o výchozí rámcovou částku při ustálení zdravotního stavu v roce 2016 10.586.800,- Kč a pro rok 2017 o 27.589,- Kč, tj. 11.035.600,- Kč.

 • www.datanu.cz

  databáze soudní judikatury k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

 • www.ztizeni.cz

  webové rozhraní pro vypracování posudků k náhradě za ZSU

Abeceda metodiky Nejvyššího soudu soud, pojmy, MKF, újma, nemajetková újma, Justiční akademie Abeceda Metodiky Nejvyššího soudu - slovník pojmů